Vergroening van de industrie kan niet zonder water(!)

North Water heeft ruim 9,5 miljoen euro subsidie ontvangen vanuit het Just Transition Fund (JTF) voor de aanleg van een lokaal, collectief distributienet voor verschillende types industrie- en afvalwater op industrieterrein Oosterhorn. Gedeputeerde Henk Emmens overhandigde de subsidie aan Perry van der Marel, managing director North Water. Emmens benadrukte de onmiskenbare rol van water als vestigingsvoorwaarde, maar zeker ook voor een verdere verduurzaming van de industrie zoals deze momenteel in Delfzijl gaande is met een sterk groeiende circulaire economie en biobased industrie.  

Collectieve distributienet: toekomstgericht 
De groei van industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie in Delfzijl zorgt voor een sterke toename in de vraag naar water. En dat terwijl water steeds schaarser wordt. Onder het motto ‘drinkwater waar het moet, industriewater waar het kan’, levert North Water duurzame industrie- en afvalwateroplossingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project om een collectief distributienet aan te leggen in Oosterhorn.  

Subsidie belangrijke vliegwiel 
De bijdrage vanuit het Just Transition Fund (JTF) is van grote waarde voor de realisatie van het project legt Perry van der Marel uit: “Voor bestaande en nieuwe bedrijven is tijdige aanleg van waterinfrastructuur nodig. De bestaande industrie moet op zoek naar duurzame alternatieven, omdat drinkwater schaars wordt wat de watertransitie heet. En nieuwe bedrijven moeten zich kunnen vestigen in het gebied. Water is daarom een belangrijke vestigingsvoorwaarde en ‘zonder water stopt het’.  

North Water fungeert hiervoor als vliegwiel met circulaire alternatieven en wij willen een toekomstbestendig industriewatersysteem realiseren. Daarbij vinden we het belangrijk dat we zowel het eerste als laatste bedrijf dat zich gaat vestigen kunnen bedienen. Tegelijkertijd geldt dat dergelijke industriële ontwikkelingen stap voor stap gaan en vaak gepaard met diverse onzekerheden, maar we kunnen leidingen niet modulair mee laten ontwikkelen. Bovendien wil je ook niet iedere paar jaar deze infrastructuur vervangen, die een levensduur heeft van meer dan 30 jaar,  vanwege kosten én overlast.  

JTF-subsidie draagt zo bij aan een groene en duurzamere toekomst
We zijn daarom blij met de toekenning van de JTF subsidie, waarmee wij in één keer een toekomstbestendig distributienetwerk voor meerdere waterstromen kunnen realiseren. Dit is openbaar waarop zowel bestaande bedrijven kunnen overstappen van drinkwater naar industriewater als dat nieuwe bedrijven zich aan kunnen sluiten. Dit verbetert het vestigingsklimaat en zorgt voor de laagste integrale kosten. De JTF-subsidie draagt zo bij aan een groene en duurzamere toekomst. En dat is van grote waarde, ook vanuit het besef dat vergroening van de industrie niet zonder water kan. Dat geldt bijvoorbeeld óók voor GreenGlycols (een start-up van  ChemCom Industries en haar Argentijnse partner GBE – Grupo Bahía Energía) en de ontwikkeling van hun project BioMPG. Zij maken op termijn ook gebruik van deze infrastructuur. Tegelijkertijd is er sprake van wederkerigheid, omdat een project van North Water zoals de aanleg van een collectief distributienet ontwikkeld kan worden dankzij de behoefte van bedrijven als GreenGlycols. Samen werken we zo kortom aan toekomstgerichte, duurzame ontwikkelingen in deze regio.” 

 

In het nieuws

De subsidieoverhandiging aan twee innovatieve projecten van North Water en Green Glycols verscheen her en der in nieuws. De projecten ontvangen samen maar liefst ruim 16 miljoen euro subsidie uit het Europese Just Transition Fund (JTF).